Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä 06-01-2018

1. Rekisterinpitäjä

Liona Media Oy
Y-Tunnus 2866478-1
Kointähdenkuja 11
90630 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Tapaninaho
Puhelin +358 44 290 5957
Sähköposti joonas.tapaninaho@lionamedia.com

3. Rekisterin nimi

Liona Media Oy:n Joblan.fi -verkkopalvelun asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Joblan.fi:lle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

5.1 Asiakastiedot

a) etunimi, sukunimi
b) osoite, postinumero, postitoimipaikka
c) sähköpostiosoite
d) puhelinnumero
e) käyttäjätunnus ja salasana
f) sosiaaliturvatunnus (yksityishenkilöt)
g) yrityksen nimi (yritykset)
h) yrityksen y-tunnus (yritykset)
i) muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

5.2 Asiakaspalautetiedot

a) arvonta- ja kilpailuvastaukset
b) asiakaskyselypalaute (kiinnostuksen kohteet)
c) asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot (yhteystiedot, lupatiedot, syntymävuosi, sukupuoli)

5.3 Tilaustiedot

a) palvelun saajan nimi
b) palvelutiedot
c) tarjontatiedot
d) hintatiedot
e) laskutustiedot
f) toimitustiedot
g) peruutustiedot
h) palautustiedot
i) reklamaatiotiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, pikaviestimet) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Luottokaupassa Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta voidaan tarkistaa Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liona Media Oy voi luovuttaa Joblan.fi verkkokaupan asiakastietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Osoitetietoja voidaan luovuttaa vain, mikäli asiakas on antanut tähän erillisen suostumuksen. Asiakastietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa palveluntarjoajien tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Vain viranomaisilmoituksen tehnyt toimija voi käsitellä henkilörekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

10. Tarkastusoikeus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä:
Puhelin +358 44 290 5957
Liona Media Oy, Joonas Tapaninaho,
Kointähdenkuja 11
90630 Oulu.

13. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explor -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.